Lánareglur

Umsókn um lán ásamt fylgiskjölum á að skila á skrifstofu Almenna lífeyrissjóðsins, Borgartúni 25, Reykjavík. Lán til sjóðfélaga eru afgreidd eftir því sem umsóknir berast.

1. Skilyrði

Umsækjendur þurfa að uppfylla eitt af eftirtöldum skilyrðum til að geta sótt um lán hjá sjóðnum:

 • Vera virkir sjóðfélagar (hafa greitt iðgjöld síðustu 3 mánuði í samtryggingarsjóð en þeir sem eingöngu greiða í séreignarsjóð þurfa að hafa greitt í sex mánuði).
 • Hafa greitt til sjóðsins í 3 ár og eiga inneign eða réttindi í sjóðnum.
 • Vera líf­eyrisþegar hjá sjóðnum.

2. Tegund láns

A-lán

 • Heildar lánsfjárhæð til aðila sem uppfylla skilyrði þessara reglna getur samanlagt orðið allt að kr. 60.000.000.
 • Lánað er gegn fyrsta veðrétti í íbúðarhúsnæði í eigu lántaka og samfelldri veðröð frá og með fyrsta veðrétti. Þó er heimilt að lána gegn öðrum veðrétti ef lánsfjárhæð á fyrsta veðrétti er innan við 5% af verðmæti húsnæðisins. Hámarksveðsetning er 75% af metnu markaðsverði íbúðar­húsnæðis. Veðsetning má þó aldrei vera hærri en sem nemur brunabótamati íbúðarhúsnæðisins ásamt lóðarmati.

B-lán

 • Heildar lánsfjárhæð til aðila sem uppfylla skilyrði þessara reglna getur samanlagt orðið allt að kr. 40.000.000.
 • Lánað er gegn veðrétti í íbúðarhúsnæði í eigu lántaka.
 • Hámarksveðsetning er 65% af metnu markaðsverði íbúðar­húsnæðis. Veðsetning má þó aldrei vera hærri en sem nemur brunabótamati íbúðarhúsnæðisins ásamt lóðarmati. Ekki er gerð krafa um ákveðna veðröð.

3. Lánskjör

 • Lánstími er allt að 40 ár að vali lántaka. Þó er lágmarkslánstími verðtryggðra lána 5 ár.
 • Ef veðsett eign er sumarhús getur lánstími verið allt að 15 ár en ef sumarhúsið er á leigulóð getur lánstími þó aldrei verið lengri en gildistími lóðarleigu­samnings.
 • Lán geta verið með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum að vali lántakanda.
 • Sjóðfélagalán eru með mánaðarlega gjalddaga og geta lántakendur samið við viðskiptabanka sinn um sjálfvirkar skuldfærslur. Lántak­endur greiða kostnað af greiðslu afborgana.
 • Heimilt er að greiða lánin upp hvenær sem er án uppgreiðslugjalds.
 • Hægt er að velja um verðtryggt lán tengt neysluverðsvísitölu og óverðtryggt lán. Lántakendur geta skipt lánsfjárhæð á milli verðtryggðra og óverð­tryggðra kjara.
 • Lántakendur geta breytt lánskjörum lána gegn sérstöku breytigjaldi sem nemur 0,5% af eftirstöðum láns. Þeir sem óska eftir að breyta verðtryggðum lánum í óverðtryggð verða að standast greiðslumat í samræmi við lánareglur sjóðsins.
 • Skuldaraskipti eru heimiluð á lánum gegn því að nýr skuldari uppfylli skilyrði um  greiðslu- og lánshæfismat. Ef nýr skuldari er ekki sjóðfélagi bætist við fast vaxtaálag sem er 1,0 prósentustig.

 

Verðtryggð lán

 • Vextir verðtryggðra lána eru með föstum vöxtum eða breytilegum að vali lántaka.
 • Fastir vextir eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins. Gildandi vextir eru birtir á heimasíðu sjóðsins.
 • Breytilegir vextir  eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins. Heimilt er að miða vaxtaákvörðun við viðmiðunargengi, tiltekna viðmiðunarvexti eða vísitölu að viðbættu ákveðnu álagi.  Ef miðað er við slíkt viðmið skal upplýsa skuldara um breytingar á útlánsvöxtum eigi sjaldnar en á tólf mánaða fresti.  Vaxtabreytingar, þ.m.t. um breytt vaxtaviðmið, eru birtar á heimasíðu Almenna lífeyrissjóðsins (www.almenni.is). Vextir taka mið af meðalávöxtun á skuldabréfaflokki Íbúðarlánasjóðs HFF150434 í viðskipta­kerfi Kauphallar Íslands í þar síðasta mánuði að viðbættu 0,75% álagi.  Breytilegir vextir breytast 15. hvers mánaðar. Verði skuldaraskipti á láninu og nýr skuldari er ekki sjóðfélagi bætist við fast vaxtaálag sem er 1 prósentustig.

 

Óverðtryggð lán

 • Vextir á óverðtryggðum lánum eru festir til eins árs í senn. Við vaxtabreytingar eru gildandi vextir á nýjum lánum festir til árs í senn.
 • Óverðtryggðir vextir og breytingar á þeim eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins.
 • Við ákvörðun vaxta og vaxtabreytinga er einkum horft til stýrivaxta Seðlabanka Íslands, ávöxtunarkröfu á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum á markaði, ávöxtunarkröfu á verðtryggðum ríkisskuldabréfum á markaði, sögulegrar verðbólgu og verðbólguspár, verðtryggðra fastra vaxta á sjóðfélagalánum og almennra vaxtakjara á markaði á sambærileg­um lánum.
 • Gildandi vextir á hverjum tíma eru birtir á heimasíðu sjóðsins.

4. Veðskilmálar

 • Hámarkslán á eina eign eru samkvæmt A-láni 75 milljónir og samkvæmt B-láni 50 milljónir og gildir  ef tveir sjóðfélagar sækja um lán með veðtryggingu í sömu eign. Framangreindar hámarksfjárhæðir eru háðar veðskilmálum samkvæmt lánareglum þessum.
 • Íbúðarhúsnæði þarf að vera í eigu lántaka eða liggja fyrir þinglýstur kaup­samningur þar sem lántakandi er aðili að og mun eignast viðkomandi eign. Aðeins er heimilað veð sem er í fullri eign lántaka eða í sameign með öðrum  eða 100% eign hjúskaparmaka þar sem ekki liggur fyrir kaupmáli þar sem veðið er skráð séreign maka. Ef fasteignaveð er í heild eða hluta í eigu maka lántaka, aðila sem hann er í óvígðri sambúð með, staðfestri samvist eða annars aðila sem hann á fasteign með skal sá aðili jafnframt gerast samskuldari að láninu.
 • Húseign í smíðum telst veðhæf sé hún komin á byggingarstig 4 þ.e. fokheld samkvæmt íslenskum staðli um byggingarstig húsa og brunatryggð samkvæmt brunatryggingavottorði.
 • Ef veðsett eign er sumarhús er hámarkslán kr. 12.000.000 og verður lánið að hvíla á fyrsta veðrétti. Veðsetning með umbeðnu láni má vera mest 35% af metnu markaðsverði eða bruna­bóta­mati og gildir það mat sem lægra er. Þar sem sumarhús eru oft yfirgefin í langan tíma er farið fram á að sumarhús séu á lánstímanum tryggð fyrir öðrum tjónum en brunatjóni, t.d. gegn vatns­tjóni, innbroti o.s.frv. Sjóðnum er heimilt hvenær sem er á lánstímanum að óska eftir að fá afrit af tryggingarskírteini. Með lánsumsókn með veði í sumarhúsi skulu fylgja eftirfarandi viðbótarupplýsingar:
  • Verðmat frá fasteignasala sem sjóðurinn viðurkennir þarf alltaf að fylgja umsóknum auk staðfestingar fasteignasalans um að hann hafi farið á staðinn og skoðað aðstæður.
  • Afrit af lóðarleigusamningi.
  • Staðfesting á að sumarhús sé tryggt gegn tjóni, öðru en brunatjóni.
  • Að öðru leyti eru veðskilmálar með sama hætti og skilmálar íbúðarhúsnæðis.
 • Mat á markaðsverði íbúðarhúsnæðis eða sumarhúss getur verið söluverð samkvæmt kaupsamningi, fasteignamat frá fasteignamati ríkisins eða verðmat frá löggiltum fasteignasala sem sjóðurinn viðurkennir. Almenni lífeyrissjóðurinn áskilur sér rétt að óska eftir öðru verðmati frá löggiltum fasteignasala sem sjóðurinn tilnefnir. Ef verðmat með umsókn er meira en 20% hærra en fasteignamat fer sjóðurinn alltaf fram á annað sölumat frá fasteignasala sem sjóðurinn tilnefnir.

 

5. Greiðslumat

 • Áður en lánsumsókn kemur til afgreiðslu metur sjóðurinn greiðslugetu umsækjanda með því að framkvæma greiðslumat sbr. lög nr. 33/2013, um neytendalán.
 • Sjóðurinn getur heimilað greiðslumat sem framkvæmt er af þriðja aðila, svo sem banka, enda sé framkvæmd þess að mati sjóðsins í samræmi við lög og reglur. Leggi umsækjandi fram greiðslumat frá þriðja aðila sem ekki er framkvæmt samhliða væntri lántöku skal það ekki vera eldra en 6 mánaða og skal umsækjandi skrifa undir sérstaka staðfestingu þess efnis að þær upplýsingar sem matið byggðist á hafi ekki breyst og fjárhagsstaða hans er ekki verri en þegar matið var framkvæmt.
 • Umsækjandi skal afhenda sjóðnum öll fylgigögn vegna greiðslumats og á þetta við hvort sem matið eru framkvæmd af sjóðnum eða þriðja aðila. Sjóðurinn heldur eftir umsókninni um greiðslumat og öllum fylgigögnum vegna matsins.
 • Ef lántaki er í hjónabandi eða sambúð með sameiginlegan fjárhag skulu báðir aðilar hjónabands / sambúðar greiðslumetin.  Heimilt er að falla frá greiðslumati ef lán er undir kr. 2.000.000.
 • Ef sótt er um hærra lán en 20.000.000 eða veð­setning er yfir 65% af verðmæti fasteignar verður umsækjandi að standast greiðslumat þannig að sýnt sé að hann geti greitt af skuld­bind­ingum sínum.
 • Sjóðnum er ávallt heimilt að hafna umsókn um lán eða takmarka lánsfjárhæð þegar ekki er sýnt fram á fullnægjandi greiðslugetu að mati sjóðsins.
 • Upplýsingar um fylgigögn með umsókn um greiðslumat koma fram í lánsumsókn. Sjóðurinn áskilur sér rétt til að óska eftir öllum þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að meta greiðslugetu umsækjanda.

6. Lánshæfismat              

 • Allir umsækjendur um lán eru lánshæfismetnir, samanber lög nr. 33/2013 um Neytendalán. Við gerð lánshæfismats eru notaðar uppýsingar frá Creditinfo um fjárhagsupplýsingar. Fái umsækjandi um lán ekki lánshæfismat eða lendir í flokki E í lánshæfismati synjar sjóðurinn lánveitingu. Fái umsækjandi ekki lánshæfismat vegna búsetu erlendis er hægt að leggja fram lánshæfismat frá viðurkenndri stofnun í búsetulandi.

7. Kostnaður

 • Lántökugjald skv. verðskrá sjóðsins.
 • Veðbókarvottorð.
 • Kostnaður við lánshæfismat.
 • Kostnaður við greiðslumat.
 • Önnur gjöld, svo sem vegna innheimtu og sérstakrar skjalagerðar, greiðast samkvæmt verðskrá sjóðsins.

 

8. Umsókn

 • Í lánsumsókn kemur fram hvaða gögn þurfa að fylgja með umsókn um lán og greiðslumat.
 • Sjóðurinn áskilur sér rétt til að óska eftir frekari gögnum sem nauðsynleg kunna að vera til að meta greiðslugetu umsækjanda.
 • Með undirskrift sinni veitir umsækjandi sjóðnum heimild til þess að leita upplýsinga sem varða greiðslugetu og lánshæfi, sbr. 10. gr. laga um neytendalán.

 

9. Annað

Þrátt fyrir ofangreindar lánareglur áskilur Almenni lífeyrissjóðurinn sér rétt til að hafna láns­beiðnum.

Lánareglur þessar taka gildi 27. október 2016 og koma í stað reglna frá 29. júní 2016.