pixel Lífeyrissjóður - Almenni
 • Skyldusparnaður
 • Viðbótarsparnaður
 • Ávöxtun
 • Lán
 • Launagreiðendur
 • Almenni Pension Fund
 • Investment plans
 • Loans
 • About Almenni

Sjóðfélagar

Almenni lífeyrissjóðurinn er opinn fyrir þá sem vilja greiða til sjóðsins.

 • Almenni er einnig starfsgreinasjóður arkitekta, hljómlistarmanna, leiðsögumanna, lækna og tæknifræðinga.
 • Lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð er 12% af launum samkvæmt lögum.
 • Lágmarksiðgjald sem greiðist til Almenna skiptist þannig að 8% af launum greiðist í samtryggingarsjóð og 4% í séreignarsjóð.
 • Hafi verið samið um hærra lágmarksiðgjald í kjara- eða ráðningarsamning greiðist viðbót í séreignarsjóð nema sjóðfélagar óski sérstaklega eftir öðru.

Iðgjald

Hjá Almenna lífeyrissjóðnum greiðist lágmarksiðgjald (12% af launum) bæði í samtryggingarsjóð (8%) og séreignarsjóð (4%).

 • Samsetning lífeyrisréttinda í Almenna er öðruvísi en í flestum öðrum lífeyrissjóðum. Þriðjungur af lágmarksiðgjaldi í Almenna lífeyrissjóðinn greiðist í séreignarsjóð en algengast er að lágmarksiðgjald greiðist allt í samtryggingarsjóð.
 • Með greiðslum í samtryggingarsjóð ávinna sjóðfélagar sér rétt á ellilífeyri til æviloka og áfallalífeyri (örorku-, maka- og barnalífeyrir) sem ver þá og fjölskyldur þeirra fyrir tekjumissi vegna örorku eða dauða.
 • Inneign í séreignarsjóði er laus til úttektar við 60 ára aldur og erfist við fráfall sjóðfélaga.
 • Viðbótariðgjald (iðgjald umfram lágmarksiðgjald) er greitt í séreignarsjóð.
 • Lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð samkvæmt lögum er 12% af launum. Í flestum kjarasamningum hefur verið samið um að launþegi greiði 4% launum og launagreiðandi 8%. Hafi verið samið um hærra iðgjald í lífeyrissjóð en 12% af launum greiðir launagreiðandi mismuninn eða allt að 11,5% af launum.

Séreignarsjóður

Í séreignarsjóði eru iðgjöld sjóðfélaga færð á sérreikning hans auk ávöxtunar. Iðgjöld hvers sjóðfélaga eru algjörlega hans eign en eru ávöxtuð með ið­gjöldum annarra sjóðfélaga.

 • Sjóðfélagar geta valið á milli 7 mismunandi ávöxtunarleiða sem sveiflast mismunandi mikið og hafa mismunandi vænta langtímaávöxtun.
 • Sjóðfélagar geta breytt ráðstöfun iðgjalda og/eða flutt inneign á milli ávöxtunarleiða.
 • Inneign í séreignarsjóði er laus til útborgunar við 60 ára aldur og geta sjóðfélagar ráðið hvort þeir taka inneignina út í einu lagi eða dreifa úttektinni á lengri tíma.
 • Inneign er laus til útborgunar við örorku og greiðist þá út á sjö árum miðað við 100% örorku. Ef örorkan er minni þá lengist tíminn hlutfallslega.
 • Hlutur erfingja í séreignarsjóði er að fullu laus til útgreiðslu við fráfall.
 • Inneign er lögvarin en það þýðir að það er ekki hægt að ganga að henni ef eigandinn verður gjaldþrota.
 • Óheimilt er að framselja, veðsetja eða á annan hátt ráðstafa inneign í séreignarsjóði. Undantekning frá þessari reglu er ef inneign er skipt á grundvelli samkomulags um gagnkvæm skipti á ellilífeyrisréttindum við maka.
 • Inneign í séreignarsjóði erfist við fráfall sjóðfélaga og er greidd út samkvæmt erfðareglum. Inneign skiptist á milli hjúskaparmaka og barna samkvæmt erfðalögum, þ.e. 2/3 til hjúskaparmaka.

Samtryggingarsjóður

Með greiðslum í samtryggingarsjóð ávinna sjóðfélagar sér réttindi til elli- og áfallalífeyris.

 • Ellilífeyrir er greiddur frá 60-80 ára aldri til æviloka.
 • Áfallalífeyrir (örorku-, maka- og barnalífeyrir) er greiddur við örorku eða fráfall sjóðfélaga.
 • Eignir samtryggingarsjóðs eru ávaxtaðar í sérgreindu verðbréfasafni.
 • Fjárfestingarstefna samtryggingar­sjóðsins tekur mið af réttindakerfi, lífeyrisbyrði, aldurssamsetningu sjóðfélaga og áætluðu framtíðar­greiðsluflæði vegna lífeyris­skuldbindinga sjóðsins.
 • Einu sinni á ári skal lífeyrissjóður meta fjárhagsstöðu sjóðsins og bera eignir saman við skuldbindingar. Ef niðurstaða sýnir meira en 10% mismun á eignum og skuldbindingum í eitt ár eða meiri en 5% mun í 5 ár verður samtryggingarsjóður að breyta réttindum.

Skráðu þig á póstlistann

Fáðu fyrstur fréttirnar um viðburði og annað er viðkemur lífeyrismálum og starfsemi sjóðsins.