Getum við aðstoðað?

Áfallalífeyrir

Markmið Almenna er að veita sjóðfélögum tryggingavernd vegna tekjumissis í kjölfar örorku og stuðla að fjárhagslegu öryggi aðstandenda við andlát.

 • Örorkulífeyrir er greiddur til 70 ára aldurs ef sjóðfélagar missa starfsorku og verða fyrir sannanlegu tekjutapi.
 • Makalífeyrir er greiddur til eftirlifandi maka að lágmarki 2,5 ár og lengur við viss skilyrði.
 • Barnalífeyrir er greiddur vegna barna yngri en 20 ára við fráfall eða við starfsorkumissi sjóðfélaga.
 • Inneign í séreignarsjóði er laus til útborgunar á sjö árum ef sjóðfélagi verður 100% óvinnufær vegna örorku.

Örorkulífeyrir

Örorkulífeyrir er greiddur úr samtryggingarsjóði ef orkutap er metið 50% eða meira og sjóðfélagi hefur orðið vanhæfur til að gegna starfi sínu.

 • Örorkulífeyrir er eingöngu greiddur ef sjóðfélagi hefur orðið fyrir sannanlegri tekjuskerðingu af völdum orkutapsins.
 • Örorkulífeyrir greiðist til 70 ára aldurs og þá hefjast greiðslur ellilífeyris.
 • Fjárhæð örorkulífeyris miðast við áunnin lífeyrisréttindi og framreiknuð réttindi ef sjóðfélagi uppfyllir ákveðin skilyrði (réttindi sem myndu ávinnast með greiðslum til 65 ára aldurs).
 • Örorkulífeyrir greiðist ekki fyrstu þrjá mánuði eftir orkutap og greiðist ekki ef orkutapið hefur varað skemur en sex mánuði.
 • Örorkulífeyrir er framreiknaður ef sjóðfélagi uppfyllir eftirfarandi skilyrði.
  • Sjóðfélagi hefur greitt til samtryggingarsjóðs Almenna lífeyrissjóðsins í a.m.k. þrjú ár á undanfarandi fjórum árum og greitt eigi minna en fjárhæð sem er verðtryggð og miðar við vísitölu neysluverðs í janúar ár hvert. Sjá samþykktir.
  • Sjóðfélagi hefur greitt til samtryggingarsjóðs Almenna lífeyrissjóðsins í a.m.k. sex mánuði á síðasta tólf mánaða tímabili.
  • Sjóðfélagi hefur ekki orðið fyrir orkutapi sem rekja má til ofnotkunar áfengis, lyfja eða fíkniefna.

Makalífeyrir

Makalífeyrir er greiddur úr samtryggingarsjóði við fráfall sjóðfélaga.

 • Makalífeyrir er helmingur af fjárhæð örorkulífeyris.
 • Makalífeyrir er greiddur lengur ef yngsta barn sjóðfélaga er yngra en 20 ára eða ef maki er 50% öryrki og yngri en 67 ára.
 • Makalífeyrir er greiddur eftirlifandi maka sjóðfélaga í a.m.k. 30 mánuði.
 • Ef sjóðfélagi var hættur að greiða iðgjöld í lífeyrissjóð miðast fjárhæðin eingöngu við áunnin réttindi.
 • Hafi sjóðfélagi átt rétt á framreikningi við andlát bætist framreikningur við áunnin réttindi, sjá skilyrði fyrir  framreikning í umfjöllun um örorkulífeyri.
 • Makalífeyrir er einnig greiddur ef sjóðfélaginn naut elli- eða örorkulífeyris við andlátið.

Skilgreining á maka

Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði er maki skil­greindur sem aðili sem var í hjúskap eða óvígðri sambúð með sjóðfélaga, enda hafi fjárfélagi ekki verið slitið fyrir andlát sjóðfélaga. Með óvígðri sambúð er átt við sambúð tveggja einstaklinga sem eiga sameiginlegt lögheimili, eru í samvistum, eiga barn saman eða konan er þunguð eða sambúðin hefur varað samfleytt í a.m.k. tvö ár. Við fráfall fær maki sem uppfyllir þessi skilyrði greiddan makalífeyri úr samtryggingarsjóði.

Barnalífeyrir

Barnalífeyrir er greiddur úr samtryggingarsjóði með börnum sem óvinnufær eða látinn sjóðfélagi hefur haft á framfæri.

 • Barnalífeyrir er greiddur til 20 ára aldurs barns sjóðfélaga.
 • Sjóðfélagi þarf að hafa greitt iðgjald í að minnsta kosti 24 mánuði síðustu 36 mánuðina fyrir andlát, notið elli- eða örorkulífeyris við andlátið eða öðlast rétt til framreiknings.
 • Litið er á stjúpbörn og fósturbörn sem börn sjóðfélagans hafi hann haft þau á framfæri.
 • Barnalífeyrir er föst fjárhæð á mánuði sem er verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs.
 • Fjárhæð með hverju barni var kr. 37.801 í janúar 2021.
 • Eigi barn látins sjóðfélaga hvorki foreldri né kjörforeldri á lífi er greiddur tvöfaldur barnalífeyrir.
 • Veiti fráfall eða örorka sjóðfélagans börnunum jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum lífeyrissjóði er barnalífeyrir úr Almenna lífeyrissjóðnum þá bundinn því skilyrði að sjóðfélaginn hafi síðast greitt iðgjöld til hans.